Regulamin

Przed rozpoczęciem korzystania ze serwisu internetowego AtrakcyjneKonkursy.pl Usługobiorcy są zobowiązani zapoznać się z treścią Regulaminu.

1 Postanowienia Wstępne

 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną.
 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja przez użytkownika regulaminu. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i podanych warunków.
 3. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Regulamin został udostępniony na głównej stronie Usługodawcy, pod odnośnikiem - „Regulamin”.

2 Definicje

 • „Aplikacja” – oznacza program w technologii Flash lub Java, realizującą konkretny zestaw funkcji, udostępnioną w Systemie Informatycznym Użytkownikom Zarejestrowanym.
 • „Informacja Handlowa” – oznacza informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • „Prawo Autorskie” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę;
 • „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, do którego prawa przysługują Usługodawcy.
 • „Umowa” – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą określonej Usługi, zawartą na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • „Usługa” – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy wykorzystaniu Serwisu.
 • „Dzień roboczy” – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 • „Usługodawca” - oznacza firmę cgm Group Paweł Wyrzykowski, ul. Łódzka 8/12 lok. 7.3. 42-202 Częstochowa, NIP: 5732610278 REGON: 243683031 Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • „Użytkownik” – oznacza każdy podmiot, spełniający wymagania opisane w Regulaminie, który w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi i osoba, która dobrowolnie ukończyła proces rejestracji oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 • „Wypowiedź” – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu, bez względu na charakter, treść oraz format zapisu takich danych lub informacji. W szczególności za Wypowiedzi uznaje się wszelkie wypowiedzi i komentarze.
 • „Formularz zamówienia” – Usługa Elektroniczna, interaktywny formularz dostępny w Sklepie Internetowym umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Usług do elektronicznego koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu płatności.
 • „Klient” – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zawarła lub zamierza zawrzeć Umowę Sprzedaży ze Sprzedawcą.
 • „Kodeks cywilny” – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.).
 • „Umowa sprzedaży” – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem AtrakcyjneKonkursy.pl.
 • „Usługobiorca” – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - korzystająca lub zamierzająca korzystać z Usługi Elektronicznej.
 • „Ustawa o prawach konsumenta, ustawa” – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dziennik Ustaw z roku 2014 pozycja 827 z późniejszymi zmianami).
 • „Zamówienie” - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu ze Sprzedawcą.

3 Zawarcie i Rozwiązanie Umowy

 1. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pełnoletnie, nie ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie) oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13-18 rokiem życia albo osoby ubezwłasnowolnione częściowo), które uzyskały uprzednią zgodę swego przedstawiciela ustawowego.
 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dotycząca Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia Usługi WWW przez Usługodawcę.
 3. Usługa AtrakcyjneKonkursy świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych.
 4. Umowa o świadczenie Usługi AtrakcyjneKonkursy zawarta zostaje z chwilą zakończenia procedury rejestracji konkursu Użytkownika. (§ 4 Regulaminu).
 5. Z ważnych powodów, Usługodawca uprawniony jest do zmiany, usunięcia, czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonalności Serwisu.

4 Rejestracja konkursu Użytkownika

 1. Do przeprowadzenia rejestracji konkursu na stronach internetowych Serwisu, konieczne jest posiadanie adresu e-mail. Rejestracja obejmuje następujące kluczowe kroki:
  1. Użytkownik wprowadza wymagane dane i informacje do Serwisu za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego w Serwisie.
  2. Użytkownik potwierdza swoją zgodę na treść Regulaminu. Nie potwierdzenie przez Użytkownika swojej zgody na treść Regulaminu powoduje przerwanie procedury Rejestracji.
 2. Zakończenie procedury rejestracji jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
  1. „Oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym konkursu są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku zmiany takich danych zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji poprzez kontakt z administratorem serwisu.”.
  2. „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym konkursu, w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Usługodawcą.”.
  3. „Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji systemowych, technicznych oraz wiadomości i informacji o przerwach technicznych, zmianach i utrudnieniach w korzystaniu z Serwisu i jego działaniu. Wyrażam zgodę na otrzymywanie powiadomień z serwisu, otrzymywania newslettera i innych wiadomości pochodzących z serwisu AtrakcyjneKonkursy”.
 3. Usługodawca uprawniony jest do nie ujawnienia danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem podmiotów odpowiedzialnych za transport i dostarczenie wygranych nagród.
 4. Z jednego adresu IP można dokonać rejestracji w Serwisie wielokrotnie jednakże w przypadku wykrycia częstego naruszania regulaminu z jednego numeru IP, wszystkie konta użytkownika przypisane do niego zostaną zablokowane oraz dostęp do Serwisu dla danego numeru IP zostanie zablokowany.

5 Podstawowe Obowiązki Użytkownika

 1. W związku z korzystaniem z Usługi, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do:
  1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
  2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet.
  3. niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek Usług bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, handlowej lub zawodowej chyba, że uzyskał na to uprzednią zgodę Usługodawcy.
  4. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich.
 2. Użytkownik poprzez dokonanie rejestracji konkursu w ramach Serwisu:
  1. wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach Serwisu wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych (w tym banerów reklamowych).
  2. przyjmuje do wiadomości i wyrażą zgodę na to, iż jego Profil Użytkownika oraz wszystkie Wypowiedzi mogą zostać zlikwidowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  3. wyraża zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowych na wszelkie adresy elektroniczne (w tym adresy poczty elektronicznej), a także na otrzymywanie wiadomości od Usługodawcy lub innych Użytkowników z wykorzystaniem systemów komunikacyjnych funkcjonujących w ramach Serwisu.
 3. Zabrania się kopiowania serwisu AtrakcyjneKonkursy.pl, powielania go w części lub w całości, a także publikowania go na innych stronach internetowych.
 4. Bezwzględnie zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania serwisu AtrakcyjneKonkursy.pl.
 5. W przypadku podejrzenia sytuacji z punktu 4 Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia konta użytkownika. Skutkuje to natychmiastowym brakiem możliwości ponownego korzystania z Serwisu oraz wykluczeniem ze wszystkich konkursów w których użytkownik brał udział. Wszelkie wygrane Użytkownika automatycznie przepadają.

6 Usunięcie Konkursu Użytkownika

 1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym momencie poprosić administratora o usunięcie konkursu Użytkownika.
 2. Usługodawca może w każdym momencie usunąć Konkurs Użytkownika, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika Zarejestrowanego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
  1. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.
  2. podejrzenia przez Usługodawcę, iż działania Użytkownika Zarejestrowanego stanowią lub grożą naruszeniem przepisów prawa lub praw innych osób, a w szczególności stanowią lub grożą naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej jakichkolwiek osób trzecich (w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników).
  3. podejrzenia przez Usługodawcę, iż działania Użytkownika Zarejestrowanego stanowią lub grożą naruszeniem dobrych obyczajów lub powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet.
  4. stwierdzenia lub podejrzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu.
  5. stwierdzenia lub podejrzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego.
  6. niewyrażenia przez Użytkownika Zarejestrowanego zgody na zmianę Regulaminu.

7 Warunki zawierania umowy sprzedaży

 1. Formularz Zamówienia – korzystanie z Formularza Zamówienia rozpoczyna się z momentem dodania przez Klienta pierwszego Produktu/Usługi do elektronicznego koszyka w serwisie. Złożenie Zamówienia następuje po wykonaniu przez Klienta łącznie dwóch kolejnych kroków – (1) po wypełnieniu Formularza Zamówienia i (2) kliknięciu na stronie serwisu po wypełnieniu Formularza Zamówienia pola „Potwierdzam zakup” – do tego momentu istnieje możliwość samodzielnej modyfikacji wprowadzanych danych (w tym celu należy kierować się wyświetlanymi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie Sklepu Internetowego). W Formularzu Zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta następujących danych dotyczących Klienta: imię i nazwisko/nazwa firmy, adres (ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miejscowość, kraj), adres poczty elektronicznej, numer telefonu kontaktowego oraz danych dotyczących Umowy Sprzedaży: Produkty/Usługi, ilość Produktów/Usług, sposób płatności. W wypadku Klientów niebędących konsumentami niezbędne jest także podanie nazwy firmy oraz numeru NIP.
 2. Usługa Elektroniczna Formularz Zamówienia świadczona jest nieodpłatnie oraz ma charakter jednorazowy i ulega zakończeniu z chwilą złożenia Zamówienia za jego pośrednictwem albo z chwilą wcześniejszego zaprzestania składania Zamówienia za jego pośrednictwem przez Usługobiorcę.
 3. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza Zamówień w serwisie AtrakcyjneKonkursy.pl zgodnie z &7 pkt. 1. Regulaminu.
 4. Cena uwidoczniona na stronie AtrakcyjneKonkursy.pl podana jest w złotych polskich i zawiera podatki. O łącznej cenie wraz z podatkami Produktu/Usługi będącego przedmiotem Zamówienia, a o innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia, Klient jest informowany na stronach Sklepu Internetowego w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.
 5. Procedura zawarcia Umowy Sprzedaży w AtrakcyjneKonkursy.pl za pomocą Formularza Zamówień.
  • a. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia w AtrakcyjneKonkursy.pl zgodnie z §7 pkt. 1. Regulaminu.
  • b. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem, a Sprzedawcą.
 6. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej Umowy Sprzedaży następuje poprzez (1) udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie AtrakcyjneKonkursy.pl oraz (2) przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 5.b. Regulaminu. Treść Umowy Sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym Sklepu Internetowego Sprzedawcy.

8 Sposoby płatności

 1. Płatność przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy. Bank: mBank S.A. Numer rachunku: 80 1140 2004 0000 3502 7533 9677.
 2. Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU S.A.
 3. Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu payu.pl.
 4. Płatności za pomocą Kart płatniczych: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.

9 Reklamacje

 1. Reklamacje związane ze świadczeniem Usług Elektronicznych przez Usługodawcę oraz pozostałe reklamacje związanie z działaniem AtrakcyjneKonkursy.pl Usługobiorca może składać na przykład:
  • a. pisemnie na adres: ul. Okulickiego 25/6, 42-218 Częstochowa;
  • b. formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@atrakcyjnekonkursy.pl;
 2. Zaleca się podanie przez Usługobiorcę w opisie reklamacji: (1) informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości; (2) żądania Usługobiorcy; oraz (3) danych kontaktowych składającego reklamację – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Usługodawcę. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
 3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Usługodawcę następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej złożenia.

10 Postanowienia dotyczące przedsiębiorców

 1. Niniejszy punkt Regulaminu oraz postanowienia w nim zawarte dotyczą wyłącznie Klientów i Usługobiorców nie będących konsumentami.
 2. Sprzedawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy Sprzedaży zawartej z Klientem niebędącym konsumentem w terminie 14 dni kalendarzowych od dnia jej zawarcia. Odstąpienie od Umowy Sprzedaży w tym wypadku może nastąpić bez podania przyczyny i nie rodzi po stronie Klienta niebędącego konsumentem żadnych roszczeń w stosunku do Sprzedawcy.
 3. W wypadku Klientów nie będących konsumentami Sprzedawca ma prawo ograniczyć dostępne sposoby płatności, w tym także wymagać dokonania przedpłaty w całości albo części i to niezależnie od wybranego przez Klienta sposobu płatności oraz faktu zawarcia Umowy Sprzedaży.
 4. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Produkt wobec Klienta nie będącego konsumentem zostaje wyłączona.
 5. W wypadku Usługobiorców nie będących konsumentami Usługodawca może wypowiedzieć umowę o świadczenie Usługi Elektronicznej ze skutkiem natychmiastowym i bez wskazywania przyczyn poprzez przesłanie Usługobiorcy stosownego oświadczenia.
 6. Odpowiedzialność Usługodawcy/Sprzedawcy w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem, bez względu na jej podstawę prawną, jest ograniczona - zarówno w ramach pojedynczego roszczenia, jak również za wszelkie roszczenia w sumie - do wysokości zapłaconej ceny oraz kosztów dostawy z tytułu Umowy Sprzedaży, nie więcej jednak niż do kwoty jednego tysiąca złotych. Usługodawca/Sprzedawca ponosi odpowiedzialność w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem tylko za typowe szkody przewidywalne w momencie zawarcia umowy i nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści w stosunku do Usługobiorcy/Klienta nie będącego konsumentem.
 7. Wszelkie spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą/Usługodawcą, a Klientem/Usługobiorcą niebędącym konsumentem zostają poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy/Usługodawcy.

11 Prawo odstąpienia od umowy

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
  • a. (1) o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od umowy; (2) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy; (3) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb; (4) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia; (5) w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (6) w której przedmiotem świadczenia są Produkty, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami; (7) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy Sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedawca nie ma kontroli; (8) w której konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedawca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedawca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza Produkty inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub Produktów; (9) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu; (10) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę; (11) zawartej w drodze aukcji publicznej; (12) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi; (13) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

12 Dane osobowe w AtrakcyjneKonkursy.pl

 1. Administratorem danych osobowych Usługobiorców/Klientów zbieranych za pośrednictwem AtrakcyjneKonkursy.pl jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Usługobiorców/Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem AtrakcyjneKonkursy.pl zbierane są - zgodnie z wolą Usługobiorcy/Klienta - w celu realizacji Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej.
 3. Możliwi odbiorcy danych osobowych AtrakcyjneKonkursy.pl:
  • a. W przypadku Klienta, który korzysta w AtrakcyjneKonkursy.pl ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi (PayU S.A.) obsługującemu powyższe płatności w Sklepie Internetowym.
 4. Usługobiorca/Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Żądanie w tym zakresie może zostać złożone na przykład:
  • a. pisemnie na adres: ul. Okulickiego 25/6, 42-218 Częstochowa;
  • b. w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: kontakt@atrakcyjnekonkursy.pl.
 5. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy. Dane niezbędne do zawarcia Umowy Sprzedaży lub umowy o świadczenie Usługi Elektronicznej wskazane są także każdorazowo na stronie internetowej AtrakcyjneKonkursy.pl przed zawarciem danej umowy.

13 Zakaz Działań Bezprawnych

 1. W ramach świadczenia Usług, Usługodawca jedynie udostępnia zasoby swojego Serwisu, w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników z poszczególnych Usług na zasadach opisanych w Regulaminie oraz udostępnienia ich przez Użytkowników.
 2. Usługodawca zastrzega, iż wszelki wypowiedzi lub komentarze, to prywatne opinie czytelników i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Usługodawca informuje, że komentarze użytkowników są moderowane przed lub po publikacji, zastrzega sobie możliwość kasowania komentarzy lub ich niepublikowania. Bezwzględnie kasowane będą wszystkie wypowiedzi naruszające przepisy polskiego prawa, spamujące i reklamowe.

14 Warunki Techniczne

 1. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  1. posiadania dostępu do Internetu,
  2. zastosowania przeglądarek internetowych skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z technologii JavaScript, Cookies, SSL, Aplikacji Flash, Aplikacji Java.
  3. W związku z świadczeniem Usług w systemie teleinformatycznym Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki Cookies.

15 Własność Intelektualna

 1. Wszystkie aplikacje zamieszczone na łamach serwisu oraz tekst i grafika w nich zawarte objęte są prawami autorskimi oraz są własnością ich twórców lub/i producentów.
 2. Szata graficzna, tekst oraz skrypt serwisu są objęte prawami autorskimi. W związku z tym kategorycznie zabronione jest kopiowanie oraz wykorzystywanie jakichkolwiek elementów bez uprzedniej zgody autorów.
 3. Zabrania się hotlinkowania wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach domeny serwisu bez wyraźnego podania źródła pochodzenia.

16 Wyłączenie odpowiedzialności

 1. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie serwisu, oraz za szkody wynikające z jego używania. Zobowiązuje się jednocześnie czuwać nad poprawnym funkcjonowaniem serwisu, oraz nadzorować zaplecze techniczne.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną lub związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi.
 3. Usługodawca nie odpowiada za częściową lub całkowitą utratę danych spowodowaną błędami skryptu, włamaniem do serwisu bądź spowodowaną przez firmę hostingową.

17 Postanowienia Końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 25 maja 2018 r.
 2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. W przypadku, nie wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu.
 3. Reklamacje należy kierować na adres kontakt@atrakcyjnekonkursy.pl za pomocą formularza w dziale kontakt. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania.
 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz innymi ewentualnie stosowanymi przez Usługodawcę regulaminami szczegółowymi dotyczącymi określonej Usługi znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami szczegółowego regulaminu dotyczącego konkretnej Usługi, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu szczegółowego, dotyczącego określonej Usługi.

Regulamin newslettera serwisu AtrakcyjneKonkursy.pl

1 DEFINICJE

 • Newsletter – nieodpłatnie świadczona drogą elektroniczną usługa, dzięki której Usługobiorca może otrzymywać od Usługodawcy drogą elektroniczną uprzednio zamówione wiadomości dotyczące Serwisu, w tym informacje o ofertach, promocjach oraz nowościach w Serwisie.
 • Serwis – serwis internetowy Atrakcyjne Konkursy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem https://atrakcyjnekonkursy.pl
 • Usługodawca - przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą CGM GROUP PAWEŁ WYRZYKOWSKI, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki i prowadzenia Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5732610278, nr REGON 243683031, ul. Okulickiego 25/6, 42-218 Częstochowa.
 • Usługobiorca - każdy podmiot korzystający z usługi Newsletter.

2 Newsletter

 • Usługobiorca może dobrowolnie skorzystać z usługi Newsletter.
 • Dla skorzystania z usługi Newsletter niezbędne jest urządzenie z przeglądarką internetową w najnowszej wersji, obsługującą JavaScript oraz pliki cookies, z dostępem do sieci Internet oraz aktywne konto e-mail.
 • Wiadomości e-mail wysyłane w ramach tej usługi wysyłane będą na adres e-mail podany przez Usługobiorcę w momencie zapisywania się do Newslettera.
 • Usługobiorca, w celu zawarcia umowy i zapisania się do usługi Newsletter, w pierwszym kroku podaje w przeznaczonym do tego miejscu w Serwisie swój adres e-mail, na który chce otrzymywać wiadomości przesyłane w ramach Newslettera. Następnie, na podany w pierwszym kroku adres e-mail, Usługodawca wyśle Usługobiorcy wiadomość weryfikującą adres e-mail, w której znajdzie się link do potwierdzenia przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera. Po potwierdzeniu przez Usługobiorcę woli zapisania się do Newslettera zostaje zawarta umowa o świadczenie usługi, a Usługodawca rozpocznie jej świadczenie na rzecz Usługobiorcy.
 • W wiadomościach wysyłanych w ramach Newslettera będzie znajdować się informacja o możliwości wypisania się z niego, a także link do wypisania się.
 • Usługobiorca może wypisać się z Newslettera, bez podawania przyczyny i ponoszenia jakichkolwiek kosztów, w każdym momencie, korzystając z opcji, o której mowa w ust. 5 lub wysyłając wiadomość na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@atrakcyjnekonkursy.pl.
 • Skorzystanie przez Usługobiorcę z linka do wypisania się z Newslettera lub wysłanie wiadomości z żądaniem wypisania z Newslettera będzie skutkować niezwłocznym rozwiązaniem umowy w zakresie świadczenia tej usługi.

3 Reklamacje

 • Zgłoszenia reklamacyjne dotyczące Newslettera należy zgłaszać Usługodawcy na adres e-mail: kontakt@atrakcyjnekonkursy.pl.
 • Usługodawca ustosunkuje się do reklamacji w terminie 14 dni od otrzymania zgłoszenia reklamacyjnego.

4 Dane osobowe

 • Administratorem danych osobowych przekazanych przez Usługobiorcę podczas korzystania z Newslettera jest Usługodawca.
 • Dane osobowe Usługobiorcy przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Serwisie.

5 Postanowienia końcowe

 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu tylko z ważnych przyczyn. Jako ważną przyczynę rozumie się konieczność zmiany regulaminu spowodowaną modernizacją usługi Newsletter lub zmianą przepisów prawa, mającą wpływ na świadczenie usługi przez Usługodawcę.
 • Informacja o planowanej zmianie regulaminu zostanie wysłana na adres e-mail Usługobiorcy podany w momencie zapisywania się do Newslettera co najmniej na 7 dni przed wprowadzeniem zmian w życie.
 • W przypadku gdy Usługobiorca nie sprzeciwi się planowanym zmianom do chwili wejścia ich w życie, przyjmuje się, że akceptuje je.
 • W przypadku braku akceptacji dla planowanych zmian, Usługobiorca powinien wysłać informację o tym na adres e-mail Usługodawcy: kontakt@atrakcyjnekonkursy.pl, co będzie skutkować rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi z chwilą wejścia w życie planowanych zmian.
 • Zakazane jest dostarczanie przez Usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.