Regulamin

§ 1 Postanowienia Wstępne

 • 1. Niniejszy regulamin określa warunki i zasady świadczenia przez Usługodawcę Usług drogą elektroniczną.
 • 2. Warunkiem korzystania z serwisu jest akceptacja przez użytkownika regulaminu. Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu i podanych warunków.
 • 3. Regulamin zostaje udostępniony w postaci pozwalającej na jego przechowywanie i odtwarzanie w zwykłym toku czynności. Regulamin został udostępniony na głównej stronie Usługodawcy, pod odnośnikiem - „Regulamin”.

§ 2 Definicje

 • „Aplikacja” – oznacza program w technologii Flash lub Java, realizującą konkretny zestaw funkcji, udostępnioną w Systemie Informatycznym Użytkownikom Zarejestrowanym.
 • „Informacja Handlowa” – oznacza informację handlową w rozumieniu przepisu art. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • „Konto Użytkownika” – oznacza przydzieloną danemu Użytkownikowi Zarejestrowanemu przestrzeń dyskową w Systemie Informatycznym wraz z mechanizmami informatycznymi, pozwalającą na korzystanie z Usług.
 • „Prawo Autorskie” – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 • „Regulamin” – oznacza niniejszy Regulamin, sporządzony i stosowany przez Usługodawcę;
 • „Serwis” – oznacza funkcjonujący w oparciu o System Informatyczny serwis internetowy, do którego prawa przysługują Usługodawcy.
 • „Umowa” – oznacza umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną dotyczącą określonej Usługi, zawartą na zasadach opisanych w Regulaminie.
 • „Usługa” – oznacza usługę świadczoną drogą elektroniczną przez Usługodawcę, przy wykorzystaniu Serwisu.
 • „Usługodawca” - oznacza firmę cgm Group Paweł Wyrzykowski, ul. Łódzka 8/12 lok. 7.3. 42-202 Częstochowa, NIP: 5732610278 REGON: 243683031 Usługodawca jest administratorem danych osobowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 ze zm.).
 • „Użytkownik” – oznacza każdy podmiot, spełniający wymagania opisane w Regulaminie, który w jakikolwiek sposób korzysta z Usługi i osoba, która dobrowolnie ukończyła proces rejestracji oraz zaakceptowała niniejszy Regulamin.
 • „Wypowiedź” – oznacza wszelkiego rodzaju dane i informacje wprowadzone przez Użytkownika do Serwisu, bez względu na charakter, treść oraz format zapisu takich danych lub informacji. W szczególności za Wypowiedzi uznaje się wszelkie wypowiedzi i komentarze.

§ 3 Zawarcie i Rozwiązanie Umowy

 • 1. Użytkownikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne mające pełną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pełnoletnie, nie ubezwłasnowolnione częściowo lub całkowicie) oraz osoby posiadające ograniczoną zdolność do czynności prawnych (tj. osoby pomiędzy 13-18 rokiem życia albo osoby ubezwłasnowolnione częściowo), które uzyskały uprzednią zgodę swego przedstawiciela ustawowego.
 • 2. Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną dotycząca Usługi WWW zostaje rozwiązana w chwili opuszczenia przez Użytkownika Serwisu lub choćby chwilowego zaprzestania świadczenia Usługi WWW przez Usługodawcę.
 • 3. Usługa Atrakcyjne Konkursy świadczona jest wyłącznie dla Użytkowników zarejestrowanych.
 • 4. Umowa o świadczenie Usługi Atrakcyjne Konkursy zawarta zostaje z chwilą zakończenia procedury rejestracji Użytkownika. (§ 4 Regulaminu).
 • 5. Z ważnych powodów, Usługodawca uprawniony jest do zmiany, usunięcia, czasowego wyłączenia lub ograniczenia funkcjonalności Serwisu.

§ 4 Rejestracja Użytkownika

 • 1. Do przeprowadzenia rejestracji na stronach internetowych Serwisu, konieczne jest posiadanie adresu e-mail. Rejestracja obejmuje następujące kluczowe kroki:
  • 1.1. Użytkownik wprowadza wymagane dane i informacje do Serwisu za pomocą formularza rejestracji zamieszczonego w Serwisie.
  • 1.2. Użytkownik potwierdza swoją zgodę na treść Regulaminu. Nie potwierdzenie przez Użytkownika swojej zgody na treść Regulaminu powoduje przerwanie procedury Rejestracji.
 • 2. Zakończenie procedury rejestracji jest równoznaczne ze złożeniem przez Użytkownika następujących oświadczeń:
  • 2.1. „Oświadczam, że dane zawarte w formularzu rejestracyjnym i Profilu Użytkownika są aktualne i zgodne z prawdą, a w przypadku zmiany takich danych zobowiązuje się do niezwłocznej ich aktualizacji.”.
  • 2.2. „Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Usługodawcę, przekazanych w formularzu rejestracyjnym, w celu należytego wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawartej z Usługodawcą.”.
  • 2.3. „Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie od Usługodawcy informacji systemowych, technicznych oraz wiadomości i informacji o przerwach technicznych, zmianach i utrudnieniach w korzystaniu z Serwisu i jego działaniu.”.
 • 3. Z chwilą zakończenia procedury rejestracji tworzone jest Konto Użytkownika i Profil Użytkownika. Użytkownik ma dostęp do Konta Użytkowania za pomocą przydzielonego mu loginu i hasła.
 • 4. Użytkownik ma prawo wglądu do przetwarzanych swoich danych osobowych w każdym czasie, jak również prawo do ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia z Serwisu.
 • 5. Usługodawca uprawniony jest do nie ujawnienia danych osobowych osobom trzecim, z wyłączeniem podmiotów odpowiedzialnych za transport i dostarczenie wygranych nagród.
 • 6. Z jednego adresu IP można dokonać rejestracji w Serwisie wielokrotnie jednakże w przypadku wykrycia częstego naruszania regulaminu z jednego numeru IP, wszystkie konta użytkownika przypisane do niego zostaną zablokowane oraz dostęp do Serwisu dla danego numeru IP zostanie zablokowany.

§ 5 Podstawowe Obowiązki Użytkownika

 • 1. W związku z korzystaniem z Usługi, każdy z Użytkowników zobowiązany jest do:
  • 1.1. przestrzegania wszystkich postanowień Regulaminu.
  • 1.2. przestrzegania wszelkich przepisów prawa, dobrych obyczajów oraz powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet.
  • 1.3. niewykorzystywania Serwisu lub jakichkolwiek Usług bezpośrednio lub pośrednio do prowadzenia jakiejkolwiek działalności gospodarczej, handlowej lub zawodowej chyba, że uzyskał na to uprzednią zgodę Usługodawcy.
  • 1.4. nieprowadzenia jakichkolwiek działań zagrażających bezpieczeństwu Systemu Informatycznego lub systemów komputerowych osób trzecich.
 • 2. Użytkownik poprzez dokonanie rejestracji w ramach Serwisu:
  • 2.1. wyraża zgodę na prezentowanie przez Usługodawcę w ramach Serwisu wszelkiego rodzaju materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych (w tym banerów reklamowych).
  • 2.2. przyjmuje do wiadomości i wyrażą zgodę na to, iż jego Profil Użytkownika oraz wszystkie Wypowiedzi mogą zostać zlikwidowane zgodnie z postanowieniami Regulaminu.
  • 2.3. wyraża zgodę na otrzymywanie Informacji Handlowych na wszelkie adresy elektroniczne (w tym adresy poczty elektronicznej) znajdujące się odpowiednio w Profilu Użytkownika, a także na otrzymywanie wiadomości od Usługodawcy lub innych Użytkowników z wykorzystaniem systemów komunikacyjnych funkcjonujących w ramach Serwisu.
 • 3. Zabrania się kopiowania aplikacji, powielania ich w części lub w całości, a także publikowania ich na innych stronach internetowych.
 • 4. Bezwzględnie zabrania się jakiegokolwiek ingerowania w sposób działania apliacji jak również w sposób zapisywania lub wysyłania wyników gry przez aplikację.
 • 5. W przypadku podejrzenia sytuacji z punktu 4 Usługodawca ma prawo do natychmiastowego zablokowania lub usunięcia konta użytkownika. Skutkuje to natychmiastowym brakiem możliwości ponownego korzystania z Serwisu oraz wykluczeniem ze wszystkich konkursów w których użytkownik brał udział. Wszelkie wygrane Użytkownika automatycznie przepadają.

§ 6 Usunięcie Konta Użytkownika

 • 1. Użytkownik Zarejestrowany może w każdym momencie usunąć swoje Konto Użytkownika.
 • 2. Usługodawca może w każdym momencie usunąć Konto Użytkownika, bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika Zarejestrowanego w przypadku wystąpienia którejkolwiek z poniższych okoliczności:
  • 2.1. naruszenia przez Użytkownika Zarejestrowanego jakiegokolwiek postanowienia Regulaminu.
  • 2.2. podejrzenia przez Usługodawcę, iż działania Użytkownika Zarejestrowanego stanowią lub grożą naruszeniem przepisów prawa lub praw innych osób, a w szczególności stanowią lub grożą naruszeniem majątkowych lub osobistych praw autorskich, prawa do prywatności, prawa do wizerunku, dóbr osobistych, praw własności przemysłowej jakichkolwiek osób trzecich (w tym Usługodawcy lub innych Użytkowników).
  • 2.3. podejrzenia przez Usługodawcę, iż działania Użytkownika Zarejestrowanego stanowią lub grożą naruszeniem dobrych obyczajów lub powszechnie obowiązujących zasad korzystania z sieci Internet.
  • 2.4. nie zalogowania się Użytkownik Zarejestrowany do Serwisu przez 90 dni od ostatniego zalogowania.
  • 2.5. stwierdzenia lub podejrzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik wykorzystuje Usługi w sposób sprzeczny z założeniami, celami lub zakresem działalności Serwisu.
  • 2.6. stwierdzenia lub podejrzenia przez Usługodawcę, iż Użytkownik prowadzi działania naruszające lub zagrażające bezpieczeństwu Systemu Informatycznego.
  • 2.7. niewyrażenia przez Użytkownika Zarejestrowanego zgody na zmianę Regulaminu.
 • 3. Usuniecie Konta Użytkownika powoduje utratę statusu Użytkownika Zarejestrowanego. Wraz z usunięciem Konta Użytkownika usunięte zostają wszelkie dane z Profilu Użytkownika oraz wszelkie Wypowiedzi wprowadzone do Serwisu przez danego Użytkownika Zarejestrowanego.

§ 7 Zakaz Działań Bezprawnych

 • 1. W ramach świadczenia Usług, Usługodawca jedynie udostępnia zasoby swojego Serwisu, w celu umożliwienia korzystania przez Użytkowników z poszczególnych Usług na zasadach opisanych w Regulaminie oraz udostępnienia ich przez Użytkowników.
 • 2. Usługodawca zastrzega, iż wszelki wypowiedzi lub komentarze, to prywatne opinie czytelników i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. Usługodawca informuje, że komentarze użytkowników są moderowane przed lub po publikacji, zastrzega sobie możliwość kasowania komentarzy lub ich niepublikowania. Bezwzględnie kasowane będą wszystkie wypowiedzi naruszające przepisy polskiego prawa, spamujące i reklamowe.

§ 8 Warunki Techniczne

 • 1. Korzystanie z Usług możliwe jest pod warunkiem dysponowania przez Użytkownika systemem teleinformatycznym spełniającym następujące minimalne wymagania techniczne:
  • 1.1. posiadania dostępu do Internetu,
  • 1.2. zastosowania przeglądarek internetowych skonfigurowanych w sposób umożliwiający korzystanie z technologii JavaScript, Cookies, SSL, Aplikacji Flash, Aplikacji Java.
  • 1.3. W związku z świadczeniem Usług w systemie teleinformatycznym Użytkownika mogą zostać zainstalowane pliki Cookies.

§ 9 Własność Intelektualna

 • 1. Wszystkie aplikacje zamieszczone na łamach serwisu oraz tekst i grafika w nich zawarte objęte są prawami autorskimi oraz są własnością ich twórców lub/i producentów.
 • 2. Szata graficzna, tekst oraz skrypt serwisu są objęte prawami autorskimi. W związku z tym kategorycznie zabronione jest kopiowanie oraz wykorzystywanie jakichkolwiek elementów bez uprzedniej zgody autorów.
 • 3. Zabrania się hotlinkowania wszelkich materiałów zamieszczonych w ramach domeny serwisu bez wyraźnego podania źródła pochodzenia.

§ 10 Wyłączenie odpowiedzialności

 • 1. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe działanie serwisu, oraz za szkody wynikające z jego używania. Zobowiązuje się jednocześnie czuwać nad poprawnym funkcjonowaniem serwisu, oraz nadzorować zaplecze techniczne.
 • 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkodę spowodowaną lub związaną z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Usługi.
 • 3. Usługodawca nie odpowiada za częściową lub całkowitą utratę danych spowodowaną błędami skryptu, włamaniem do serwisu bądź spowodowaną przez firmę hostingową.

§ 11 Postanowienia Końcowe

 • 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem 1 czerwca 2011 r.
 • 2. Usługodawca uprawniony jest do dokonania zmiany postanowień Regulaminu w całości lub w części, w każdym czasie, bez konieczności podawania uzasadnienia wprowadzonych zmian. Usługodawca poinformuje o dokonaniu zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. W przypadku, nie wyrażenia zgody na zmianę Regulaminu, Użytkownik Zarejestrowany powinien usunąć Konto Użytkownika w terminie do 7 dni od dnia powiadomienia o zmianie Regulaminu. Nie usunięcie przez Użytkownika Konta Użytkownika, w powyżej wskazanym terminie, oznacza wyrażenie zgody na zmianę Regulaminu.
 • 3. Reklamacje należy kierować na adres kontakt@atrakcyjnekonkursy.pl za pomocą formularza w dziale kontakt. Reklamacje zostaną rozpatrzone w terminie 30 dni od daty otrzymania.
 • 4. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem oraz innymi ewentualnie stosowanymi przez Usługodawcę regulaminami szczegółowymi dotyczącymi określonej Usługi znajdują zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego, a w szczególności przepisy kodeksu cywilnego, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 • 5. W przypadku rozbieżności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a postanowieniami szczegółowego regulaminu dotyczącego konkretnej Usługi, pierwszeństwo mają postanowienia regulaminu szczegółowego, dotyczącego określonej Usługi.